Smlouva

formulář ke stažení

Lékařská prohlídka

formulář ke stažení

STRÁNKU MOŽNÁ ZAČLENÍME DO JINÉ

Hlavní dokumenty

{…, bez kterých to zkrátka nejde}

Zde něco vypotit !!! 

Před samotným nástupem dítěte do MŠ je třeba odevzdat potvrzení od lékaře, na kterém váš pediatr potvrdí, že dítě absolvovalo potřebná očkování a je způsobilé k přijetí do školky.

Můžeme přijmout pouze děti, které absolvovaly řádná očkování podle očkovacího kalendáře platného v České republice nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit z důvodu kontraindikace. To se netýká dětí, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2022 a hlásí se k povinnému předškolnímu vzdělávání.

O přijetí dítěte se speciálními zdravotními potřebami rozhoduje ředitelka školky na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře, speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny.