V MŠ Mufánkov jsou děti na prvním místě. Společně pracujeme na vzájemném respektu a úctě, učíme se, jak spolu vycházet a komunikovat, a to bez ohledu na sociální, etnické nebo názorové rozdíly. 

Vedeme děti k poznávání vlastních hodnot, k sebedůvěře i ohleduplnosti a pochopení pocitů a nálad svých i druhých kolem sebe. Ukazujeme si různá řešení běžných i výjimečných situací a snažíme se co nejvíce a nejlépe objevovat a poznávat svět kolem sebe. Všímáme si také krásy a rozmanitosti přírody, kterou chráníme a staráme se o ni.

 

Principy

Rozvoj talentu

Během hledání a objevování talentu hledají děti především samy sebe a svou vlastní osobnost. Díky nalézání a skládání jednotlivých částí dochází u dětí k rozvoji sebedůvěry a k poznání, kým jsem a kam mohou směřovat mé budoucí kroky.

Prožitkové a smyslové učení

Díky smyslům děti poznávají svět a učí se v něm orientovat. Na jejich rozvoj proto klademe velký důraz a připravujeme pro děti takové prostředí, které jim umožňuje učení pomocí prožitků a za využití všech smyslů. Ty využívají při zkoumání a objevování, a především jim umožňují poznávat okolí v širších souvislostech.

Spolupráce, empatie, přátelství

V Mufánkově jsou si všichni rovni. Nenajdete tu učitele či vychovatele, ale průvodce, kteří děti provází na jejich cestě životem. Průvodci jsou k dětem empatičtí, vedou je s láskou a přátelskou náklonností i respektem k individuálním potřebám. Díky svým zkušenostem jsou pro děti příkladem a vzorem – děti tak jejich přístup přirozeně napodobují a učí se samy stejným hodnotám.

Svoboda a zodpovědnost

Ukazujeme dětem, že jsme všichni svobodnými bytostmi, které ovšem musí nést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Děti se tak učí samostatně rozhodnout, za jakých okolností se budou věnovat určité činnosti a jaké to pro ně i pro okolí bude mít důsledky. Zároveň se tím učí zodpovědnosti činnost dokončit a následně uvést vše do původního stavu (uklidit hračky, vrátit pastelky na své místo apod.).

Hravost, tvořivost, spontánní hry

Čas a prostor pro hru je pro děti stejně důležitý jako pro učení a vzdělávání. Hra zásadním způsobem rozvíjí dětský potenciál, rozum a intelekt i motoriku celého těla. Stejně jako kreativní tvoření dětem pomáhá hledat vlastní talenty, učí je trpělivosti, soustředění, samostatnosti i spolupráci s ostatními.

Principy demokratické kultury

Zajímají nás pocity, potřeby a názory dětí. Adekvátně ke svému věku dostávají dostatek volnosti, a tak je necháváme spolurozhodovat o programu dne, o tom, zda chtějí či nechtějí jít spát nebo třeba o tom, co budou svačit. Vedeme je k otevřenosti a úctě k ostatním, ukazujeme jim jedinečnost a rozdílnost potřeb každého z nás. Snažíme se děti nasměrovat k zodpovědnému, samostatnému a ohleduplnému životu.

Individuální přístup

Věříme, že děti potřebují péči, lásku a pocit bezpečí. Abychom pro ně dokázali vytvořit vhodné prostředí, které bude tyto potřeby naplňovat, je nezbytný individuální přístup. Proto u nás najdete menší skupinky (maximálně 15 dětí a 3 průvodců), ve kterých každý najde své místo.